KOKPIT
Menu - KOKPIT

Statut

KOKPIT

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.

 1. Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym – zwany dalej „Ośrodkiem” - jest nieartystyczną, samorządową instytucją kultury i funkcjonuje na podstawie uchwały Nr XXIV/164/92 Rady Gminy i Miasta w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 września 1992r. w sprawie utworzenia Kazimierskiego Ośrodka Kultury.
 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Kazimierzu Dolnym a terenem działania jest Gmina Kazimierz Dolny.
 3. Ośrodek wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Kazimierza Dolnego.

Art. 2.

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406),
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 6. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.),
 7. postanowień niniejszego statutu.

Art. 3.

 1. Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi działalność finansową.
 2. Ośrodek prowadzi Bibliotekę Publiczną wraz z czytelnią i wypożyczalnią książek i czasopism, czytelnią internetową w Kazimierzu Dolnym oraz jej Filię w Bochotnicy.
 3. Biblioteka Publiczna nie posiada osobowości prawnej, a jej działalnością kieruje Dyrektor Ośrodka osobiście lub poprzez wyznaczonego pracownika.
 4. Biblioteka Publiczna działa w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i korzysta z pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach.
 5. W strukturze Ośrodka działa wyodrębniona komórka pod nazwą Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym, którym kieruje Dyrektor osobiście lub przez wyznaczonego pracownika.
 6. Centrum Informacji Turystycznej realizuje zadania w zakresie promocji i turystyki.

Rozdział II
Zakres działalności

Art. 4.

 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie i upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie gminy Kazimierz Dolny, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie.
 2. Ośrodek prowadzi również działalność w zakresie promocji, turystyki, kultury fizycznej, rekreacji i sportu.
 3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
  1) upowszechnianie wartości kultury narodowej, regionalnej i lokalnej, upowszechnianie wiedzy o kulturze,
  2) dbałość o harmonijny rozwój społeczeństwa, podnoszenie jego poziomu kulturalnego i estetycznego, wdrażanie zamiłowania do przeszłości, kultywowania tradycji, w szczególności miasta i gminy Kazimierz Dolny,
  3) pobudzanie zamiłowania do książki, filmu, malarstwa, muzyki,
  4) prezentację i upowszechnianie dorobku kulturalnego mieszkańców i dokumentowanie działalności kulturalnej gminy,
  5) organizację imprez kulturalnych (tj. m.in. spektakli, koncertów, odczytów, przeglądów, wystaw oraz innych imprez artystycznych i rozrywkowych),
  6) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów i zbiorów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  7) działalność informacyjno – biblioteczną, popularyzację książek i czytelnictwa, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz potrzeb informacyjnych poprzez prowadzenie czytelni internetowej,
  8) spotkania i szkolenia dotyczące spraw kultury, prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
  9) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  10) działanie na rzecz promowania kultury lokalnej w ramach międzynarodowych kontaktów Kazimierza Dolnego,
  11) gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i popularyzację wiedzy o historii współczesności miasta i gminy Kazimierz Dolny.
 4. Ośrodek prowadzi działalność promocyjną, polegającą na promowaniu walorów Gminy Kazimierz Dolny, jej dorobku oraz działalności, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, organizacji działających na rzecz gminy w szczególności poprzez:
  1) promocję walorów kulturowych, krajobrazowych, architektonicznych oraz potencjału rozwojowego gminy,
  2) realizację strategii promocji i strategii marki Kazimierz Dolny,
  3) podejmowanie inicjatyw i współudział w imprezach promujących miasto (organizacja wystaw, konkursów, spotkań),
  4) przygotowanie, dystrybucję wydawnictw oraz własnych artykułów promocyjnych, materiałów reklamowych, gadżetów,
  5) współpracę z instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi w zakresie promocji miasta i gminy oraz współdziałanie z innymi samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami w celu włączenia ich oferty w system promocji walorów kulturowych i turystycznych Kazimierza Dolnego,
  6) współpracę z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi, prowadzenie stron internetowych,
  7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie zarządzania znakiem promocyjnym marki Kazimierz Dolny (logo miasta),
  8) opracowywanie koncepcji, realizację i zarządzanie produktami marki lokalnej,
  9) dbałość o ogólny wizerunek miasta poprzez jego sezonowy wystrój.
 5. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie turystyki, sportu i rekreacji i ich upowszechniania w szczególności poprzez:
  1) ułatwianie dostępu do obiektów turystycznych m.in. poprzez rozwijanie kompleksowego systemu informacji turystycznej, w tym informacji internetowej,
  2) współdziałanie z innymi podmiotami w rozwoju turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy gminy,
  3) współpracę z mediami, branżą turystyczną, organizacjami społecznymi, innymi samorządami w zakresie rozwoju turystyki,
  4) kreowanie lokalnego produktu turystycznego i jego promocję,
  5) działalność na rzecz turystycznego wizerunku gminy Kazimierz Dolny poprzez udział w targach i wystawach turystycznych, wydawnictwa turystyczne, współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami turystycznymi,
  6) organizację rajdów turystycznych, rowerowych, innych imprez turystycznych,
  7) tworzenie warunków do rozwoju turystyki, rozwijanie zainteresowań krajoznawczych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 6. Działające w ramach Ośrodka Centrum Informacji Turystycznej realizuje następujące zadania:
  1) gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja informacji turystycznej,
  2) zbieranie danych dotyczących ruchu turystycznego,
  3) obsługa turystów krajowych i zagranicznych,
  4) poradnictwo dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych,
  5) prowadzenie i aktualizacja bazy turystycznej i gastronomicznej,
  6) wydawanie i kolportaż własnych materiałów w zakresie informacji turystycznej,
  7) sprzedaż powszechnych wydawnictw turystycznych, geograficznych i kartograficznych oraz innych produktów promocyjnych,
  8) prowadzenie innych usług turystycznych.

Art. 5.

Ośrodek może organizować ponadto:

 1. naukę języków obcych,
  2) kursy tańca, gimnastyki, gry na instrumentach, malarstwa i inne,
  3) naukę obsługi komputera,
  4) ogniska i zespoły artystyczne, kluby sportowe i turystyczne,
  5) projekcje filmów fabularnych, lektur szkolnych, filmów wideo,
  6) wypożyczalnie sprzętu sportowego, turystycznego, itp.

Art. 6.

Ośrodek gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez gminę, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych.

Rozdział III
Organy zarządzające, doradcze i nadzorujące oraz sposób ich powoływania

Art. 7.

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany w drodze konkursu i odwoływany przez Burmistrza, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora.
 2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych pracowników.
 3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1) kierowanie bieżącą działalnością,
  2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
  3) zarządzanie majątkiem,
  4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  5) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
  6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
  7) ustalanie programu działania oraz planu finansowego,
  8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
  9) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
 4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Art. 8.

Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym Ośrodka i udzielonych mu przez Dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

Art. 9.

 1. Dyrektor Ośrodka może zatrudnić swojego Zastępcę, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza.
 2. Zakres obowiązków Zastępcy określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
 3. Zatrudnienie Zastępcy może być poprzedzone konkursem.

Art. 10.

 1. Przy Ośrodku może działać jako ciało doradcze 5-osobowa Społeczna Rada Konsultacyjna, zwana dalej „Radą”, w skład której wchodzą osoby działające na rzecz upowszechniania kultury.
 2. Radę powołuje Dyrektor na okres jego kadencji.
 3. Tryb pracy i organizację Rady określa Dyrektor w jej regulaminie pracy.
 4. Społeczna Rada Konsultacyjna pomaga Dyrektorowi i współpracuje z nim przy opracowywaniu i realizacji planów Ośrodka.
 5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Art. 11.

 1. Nadzór administracyjno – finansowy nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz, któremu to nadzorowi podlega prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.
 2. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Burmistrz ma prawo delegować imiennie pracowników Urzędu Miasta, którzy mają prawo wstępu do Ośrodka w godzinach otwarcia oraz wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
 3. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
 4. Treść protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Burmistrz, wydając stosowne zalecenia.
 5. Dyrektor może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zaleceń zwrócić się do Burmistrza o ich ponowne rozpatrzenie, które jest ostateczne.

Art. 12.

Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 w związku z art. 20a ust. 1 ustawy o bibliotekach.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej

Art. 13.

 1. Źródłami finansowania Ośrodka są:
  1) dotacja podmiotowa organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej,
  2) dotacje celowe z budżetu gminy,
  3) dotacje celowe z budżetu państwa,
  4) przychody z odpłatnej działalności kulturalnej,
  5) przychody z odpłatnej działalności turystycznej,
  6) przychody z najmu składników majątkowych,
  7) przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  8) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
  9) odsetki od lokat bankowych,
  10) inne źródła dozwolone prawem.
 2. Sprawozdanie finansowe Ośrodka, przedłożone przez Dyrektora zatwierdza Burmistrz. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strata netto będzie pokrywana z funduszu instytucji kultury, a zysk netto będzie zwiększał ten fundusz.

Rozdział V
Postanowienia dotyczące innej działalności Ośrodka

Art. 14.

 1. Ośrodek może prowadzić także działalność gospodarczą polegającą na:
  1) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
  2) prowadzeniu małej gastronomii i drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),
  3) organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
  4) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki.
  5) organizowaniu na zlecenie spektakli, koncertów, wystaw, szkoleń, warsztatów, itp.,
  6) usługach w zakresie organizacji imprez rozrywkowych i cateringu,
  7) usługach biurowych i reprograficznych.
 2. Działalność gospodarcza wymieniona w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych ani też być działalnością dominującą.
 3. Przychody z działalności gospodarczej w całości przeznaczone są na realizację zadań statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

Art. 15.

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Art. 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące. 

Kalendarium
maj 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
26272829301
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123456
Najbliższe wydarzenia
Newsletter
Wiadomości i oferty specjalne, najbliższe
wydarzenia na Twój E-mail!
Zapisz
Plan Pobytu Festiwale Atrakcje Kazimierza Dolnego Kultura kazimierska fara Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki KOKPiT Marka Kazimierz Dolny Turystyka Kazimierza Dolnego zabytki Kazimierza Dolnego rynek w Kazimierzu Wynajem sal Dwa Brzegi festiwale w Kazimierzu CIT weekend w Kazimierzu Kazimierz Dolny
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design