KOKPIT
Menu - Oferta

zajęcia stałe/warsztaty

Oferta

zajęcia stałe/warsztaty

Zajęcia stałe i warsztaty w KOKPiT- regulamin

09 stycznia 2019

Zajęcia stałe i warsztaty odbywające się w KOKPiT:

Wtorek:
- 12:00-18:00 - Nauka gry na gitarze- prowadzenie Piotr Szewczenko / indywidualnie - 160,00 zł za miesiąc
- 16:00 - 18:00 - Arteterapia - zajęcia kreatywne dla młodzieży - prowadzenie Dorota Opolska-Maksym (w co drugi wtorek) / bezpłatne

Środa:
- 14:30 - 16:00 - Warsztaty z szycia dla dzieci i młodzieży - prowadzenie Magdalena Mazur, Justyna Prajsnar / 30 zł/mie.
- 16:19:00 - 19:00 - Technika i interpretacja wokalna (9-18 lat) - prowadzenie Monika Kubiś-Arbuz /bezpłatne

Czwartek:
- 14:30-15:30 - Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych (5-9 lat)- prowadzenie Monika Taracha,Magdalena Mazur, Justyna Prajsnar / 30 zł/mie.
- 16:00 - 19:00 - Rednecks - otwarte próby zespołu dla młodzieży i dorosłych
- 17:00 - 18:30 - Warsztaty z technik malarskich i pozłotniczych dla młodzieży i dorosłych - prowadzenie Magdalena Mazur / 40 zł/mie.

Piątek:
- 13:30- 15:15 - Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - prowadzenie Moniaka Taracha / bezpłatne
- 15:30 - 17:00 - Warsztaty z rysunku i malarstwa dla młodzieży - prowadzenie Magdalena Mazur
- 17:00 - 18:30 - Warsztaty z technik malarskich i pozłotniczych dla młodzieży i dorosłych - prowadzenie Magdalena Mazur / 40 zł/mie.


REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH
w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki działa jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Kazimierz Dolny.
2. W ramach wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury Ośrodek prowadzi zajęcia artystyczne i koła zainteresowań w grupach lub indywidualnie, z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe.
3. Wykaz sekcji i kół zainteresowań dostępny jest na stronie internetowej www.kokpit.com.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, plakaty), dostępnych w siedzibie oraz pod numerem telefonu 81 8810040.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez KOKPiT jest:
a)zgłoszenie uczestnika (w przypadku osób poniżej 16 roku życia podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego),
b)zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
c)uiszczenie opłaty za zajęcia.
2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji
i Turystyki , ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny, lub innym wyznaczonym przez Dyrektora KOKPiT miejscu.
3. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
4. Program zajęć i czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje telefonicznie, mailowo, osobiście lub za pośrednictwem stron internetowych: www.kokpit.com.pl, uczestników, rodziców /opiekunów prawnych uczestników zajęć.
6. Uczestnik poniżej 16 roku życia, podczas zajęć, znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. 2. W przypadku dzieci do 16 roku życia, podczas zajęć organizowanych przez KOKPiT poza budynkiem:
a) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu, wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica /opiekuna prawnego,
b) zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica /opiekuna prawnego.
7. W przypadku dzieci do 16 roku życia rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach z siedziby Ośrodka.
W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby lub zgody rodzica /opiekuna prawnego na samodzielny powrót do domu – rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie. Odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi do domu spoczywa na rodzicu /opiekunie prawnym.
8. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora
(np. dotyczących stroju).
9. Uczestnikom zajęć, w wieku poniżej 16 lat, nie wolno opuszczać pomieszczenia,
w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
10. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia sali poza miejsce, w którym odbywają się zajęcia.
11. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
13. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika KOKPiT.

III PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
1. Zajęcia w KOKPiT prowadzone są odpłatnie. Decyzję o wysokości odpłatności za zajęcia podejmuje Dyrektor KOKPiT. Informacja o wysokości opłat dostępna jest na stronie internetowej www.kokpit.com.pl oraz pod numerem telefonu 81 8810040.
2. Formą opłaty jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości, niezależnie od ilości dnia zajęciowych w danym miesiącu.
3. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłaty.
4. Wyklucza się zwrot wniesionych opłat za zajęcia z powodu rezygnacji lub nieobecności uczestnika. Dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
5. W przypadku długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą, trwającej dłużej niż 3 tygodnie i dłużej, zgłoszonej drogą mailową, telefoniczną lub osobiście, dokonuje się przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kontynuowania uczestnictwa w zajęciach. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 5 dni od daty zdarzenia.
6. Opłata za cały rok jest stała i została podzielona na równe miesięczne raty bez względu na ilość zajęć przypadających w danym miesiącu. Wyjątek stanowią miesiące wrzesień, luty i czerwiec w których to wysokość miesięcznej opłaty wynosi 50 %.
7. Warunkiem przystąpienia do pierwszych zajęć jest dokonanie opłaty za miesiąc ,
w którym przystąpienie następuje oraz wypełnienie Karty Uczestnictwa.
8. opłat za miesiące od stycznia 2019 do czerwca 2019 należy dokonywać z góry, do 5-go dnia każdego miesiąca rozliczeniowego:
a. przelewem tradycyjnym na konto BS Kazimierz Dolny 90 8731 0001 0000 0042 2000 0001 w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika , nazwę zajęć, miesiąc/okres za który wnoszona jest opłata
b. gotówką u instruktorów KOKPiT ul. Lubelska 12
8. Rezygnację z zajęć należy zgłosić na piśmie u instruktorów KOKPiT lub mailowo nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.
9. Na prośbę uczestnika może być wydany rachunek z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
10. Instruktorzy maja prawo:
a. nie wpuścić na zajęcia oraz skreślić z listy uczestnika, który mimo trzykrotnego upomnienia wciąż zalega z opłatą
b. usunąć z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od ogólnie przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć i rażąco narusza regulamin zajęć,
11. Dni w których zajęcia nie odbywają się:
a. dni ustawowo wolne od pracy
b. ferie zimowe w dniach: 11.02.2019 – 24.02. 2019
c. przerwy świąteczne, w tym: 24.12.2018 – 06-01-2019; ; 19.04.2019 – 23.04.2019; 01.05.2019 – 05.05.2019
d. inne dni wskazane przez dyrektora KOKPiT

VI. ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJEĆ
1. W przypadku nieobecności instruktora, KOKPiT zapewnia odpracowanie odwołanych zajęć w terminie wskazanym przez instruktora a uzgodnionym z uczestnikami zajęć terminie.
2. O ewentualnym odwołaniu zajęć uczestnik lub jego prawny opiekun, zostanie poinformowany telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. KOKPiT zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, tj. tzw. siły wyższej (klęski żywiołowej, żałoby narodowej, itp.)

VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W ZAKRESIE PREZENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ I DOROBKU ARTYSTYCZNEGO ORAZ REPREZENTACJI DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ KAZIMIERSKIEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI.
Uczestnicy zajęć są zobowiązani prezentować osiągnięcia i dorobek artystyczny oraz reprezentować działalność merytoryczną Kaimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zgodnie z terminami wydarzeń kulturalnych, zaproponowanymi przez instruktora prowadzącego daną sekcję.

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki wykorzystuje i przetwarza dane osobowe, zdjęcia i nagrania muzyczne oraz filmowe w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Ośrodka. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez KOKPiT wypełniają oświadczenie o wyrażeniu, bądź nie wyrażeniu zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań muzycznych oraz filmowych z udziałem uczestników zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki.
Załączniki: Zał. 1 - zgłoszenie uczestnika zajęć.
Zał. 2 - zgoda na wykorzystywanie wizerunku uczestnika zajęć w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Ośrodka.

 

Tagi:
Kalendarium
grudzień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
301
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123
Najbliższe wydarzenia
Newsletter
Wiadomości i oferty specjalne, najbliższe
wydarzenia na Twój E-mail!
Zapisz
Kazimierz Dolny Atrakcje Kazimierza Dolnego KOKPiT festiwale w Kazimierzu Turystyka Kazimierza Dolnego kazimierska fara Wynajem sal CIT Plan Pobytu weekend w Kazimierzu zabytki Kazimierza Dolnego Marka Kazimierz Dolny Kultura Dwa Brzegi rynek w Kazimierzu Festiwale Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design