KOKPIT
Menu - Kultura

Aktualności

Kultura

Aktualności

Wznowienie zajęć w Ośrodku Kultury

05 czerwca 2020

Plan udostępnienia Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki
 w Kazimierzu Dolnym
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Celem wdrażanego planu jest udostępnienie przestrzeni KOKPiT
od 9.00-19.00 w celu przeprowadzenia zajęć, warsztatów, spotkań, działań z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

1. Wydarzenia odbywać się będą indywidualnie lub w grupie nie większej niż 10 osób + 1 osoba prowadząca.
2. Każda osoba zostanie poinformowana o zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
3. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekować – środki do higieny zapewnia Ośrodek.
4. Dla uczestników zajęć /wydarzeń, przewiduje się dwa miejsca dezynfekcji rąk: przy drzwiach wyjściowych/wejściowych i w toalecie.
5. Między uczestnikami zajęć zostanie zachowana odległość co najmniej 1.5 m
6. Podczas zajęć/wydarzeń należ nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania zadań, czynności.
7. Wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują zostaną po każdych zajęciach/wydarzeniach zdezynfekowane.
8. Po każdych zajęciach/wydarzeniach pomieszczenia zostaną wywietrzone.
9. Osoby, które nie są uczestnikami zajęć/wydarzeń, nie mogą przebywać na terenie KOKPiT
10. Prowadzący zajęcia/wydarzenia zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej
(płyny dezynfekcyjne, przyłbice ochronne, rękawiczki).

Wytyczne do planu otwarcia.
I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom KOKPiT.
II. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie KOKPiT.
III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników KOKPiT.
IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika/uczestnika zajęć/wydarzeń , zakażenia koronawirusem.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom KOKPiT.
1. Stanowiska pracy zostaną rozdzielone z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami - 1,5 metra.
2. Pracownicy otrzymają środki ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, przyłbice ochronne, rękawiczki).
3. Zalecenia dla pracowników:
• Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
• Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
• Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane jest 1,5 metry).
• Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
• Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
• Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
• Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
• Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odwiedzający, np.: klamki, poręcze, stoły.
• Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
- wprowadzenie różnych godzin przerw.
8. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.
8. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
9. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji telefonów, poczty elektronicznej itp.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie
1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem na teren KOKPiT informacji o maksymalnej liczbie gość mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach KOKPiT
2. Umieszczenie na terenie KOKPiT dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla odwiedzających.
3. Wywieszenie instrukcji dot. mycia rąk, prawidłowego zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
5. Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby uczestników zajęć i odwiedzających KOKPiT.
6. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, blatu, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów oraz innych urządzeń.
7. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie pomieszczeń KOKPiT.
8. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
9. Bieżące informowanie zwiedzających o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 na terenie KOKPiT.
III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika KOKPiT
1. Obowiązek zapoznania pracowników KOKPiT odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
2. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć lub odwiedzającego KOKPIT zakażenia koronawirusem.
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zwiedzający nie powinien zostać wpuszczony na teren KOKPiT. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Jeśli osoba jest w trakcie warsztatów, zajęć w KOKPiT należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała, a następnie przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników zajęć (jeśli to możliwe), obecnych w tym samym czasie na terenie KOKPiT, w których przebywał gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4. Wstrzymanie zajęć i warsztatów w KOKPiT, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Załączniki – instrukcje:
- mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
- dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
- prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
- prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
 

Kalendarium
marzec 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Najbliższe wydarzenia
Newsletter
Wiadomości i oferty specjalne, najbliższe
wydarzenia na Twój E-mail!
Zapisz
weekend w Kazimierzu kazimierska fara Plan Pobytu Atrakcje Kazimierza Dolnego festiwale w Kazimierzu Marka Kazimierz Dolny Festiwale CIT Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki Kazimierz Dolny Kultura KOKPiT Wynajem sal Turystyka Kazimierza Dolnego zabytki Kazimierza Dolnego rynek w Kazimierzu Dwa Brzegi
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design